ترتیل کامل قرآن مجید

با صدای استاد خالد قحطانی

 

 
۱ السورة الفاتحة  
٢ السورة البقرة  
٣ السورة آل عمران  
٤ السورة النساء  
٥ السورة المائدة  
٦ السورة الانعام  
٧ السورة الاعراف  
٨ السورة الانفال  
٩ السورة التوبة  
۱٠ السورة يونس  
۱۱ السورة هود  
۱٢ السورة يوسف  
۱٣ السورة الرعد  
۱٤ السورة ابراهيم  
۱٥ السورة الحجر  
۱٦ السورة النحل  
۱٧ السورة الاسراء  
۱٨ السورة الكهف  
۱٩ السورة مريم  
٢٠ السورة طه  
٢۱ السورة الانبياء  
٢٢ السورة الحج  
٢٣ السورة المؤمنون  
٢٤ السورة النور  
٢٥ السورة الفرقان  
٢٦ السورة الشعراء  
٢٧ السورة النمل  
٢٨ السورة القصص  
٢٩ السورة العنكبوت  
٣٠ السورة الروم  
٣۱ السورة لقمان  
٣٢ السورة السجدة  
٣٣ السورة الاحزاب  
٣٤ السورة سبأ  
٣٥ السورة فاطر  
٣٦ السورة يس  
٣٧ السورة الصافات  
٣٨ السورة ص  
٣٩ السورة الزمر  
٤٠ السورة غافر  
٤۱ السورة فصلت  
٤٢ السورة الشورى  
٤٣ السورة الزخرف  
٤٤ السورة الدخان  
٤٥ السورة الجاثية  
٤٦ السورة الاحقاف  
٤٧ السورة محمد  
٤٨ السورة الفتح  
٤٩ السورة الحجرات  
٥٠ السورة ق  
٥۱ السورة الذاريات  
٥٢ السورة الطور  
٥٣ السورة النجم  
٥٤ السورة القمر  
٥٥ السورة الرحمن  
٥٦ السورة الواقعة  
٥٧ السورة الحديد  
٥٨ السورة المجادلة  
٥٩ السورة الحشر  
٦٠ السورة الممتحنة  
٦۱ السورة الصف  
٦٢ السورة الجمعة  
٦٣ السورة المنافقون  
٦٤ السورة التغابن  
٦٥ السورة الطلاق  
٦٦ السورة التحريم  
٦٧ السورة الملك  
٦٨ السورة القلم  
٦٩ السورة الحاقة  
٧٠ السورة المعارج  
٧۱ السورة نوح  
٧٢ السورة الجن  
٧٣ السورة المزمل  
٧٤ السورة المدثر  
٧٥ السورة القيامة  
٧٦ السورة الانسان  
٧٧ السورة المرسلات  
٧٨ السورة النبا  
٧٩ السورة النازعات  
٨٠ السورة عبس  
٨۱ السورة التكوير  
٨٢ السورة الانفطار  
٨٣ السورة المطففين  
٨٤ السورة الانشقاق  
٨٥ السورة البروج  
٨٦ السورة الطارق  
٨٧ السورة الاعلى  
٨٨ السورة الغاشية  
٨٩ السورة الفجر  
٩٠ السورة البلد  
٩۱ السورة الشمس  
٩٢ السورة الليل  
٩٣ السورة الضحى  
٩٤ السورة الشرح  
٩٥ السورة التين  
٩٦ السورة العلق  
٩٧ السورة القدر  
٩٨ السورة البينة  
٩٩ السورة الزلزلة  
۱٠٠ السورة العاديات  
۱٠۱ السورة القارعة  
۱٠٢ السورة التكاثر  
۱٠٣ السورة العصر  
۱٠٤ السورة الهمزة  
۱٠٥ السورة الفيل  
۱٠٦ السورة قريش  
۱٠٧ السورة الماعون  
۱٠٨ السورة الكوثر  
۱٠٩ السورة الكافرون  
۱۱٠ السورة النصر  
۱۱۱ السورة المسد  
۱۱٢ السورة الاخلاص  
۱۱٣ السورة الفلق  
۱۱٤ السورة الناس  

بازگشت به صفحه اصلی

 

با همکاری آکادمی اینترنتی                 درباره  رادیو